ภาษาไทย

แปลงเพศชายเป็นหญิง

เป็นการผ่าตัดแปลงเพศจากเพศชายป็นเพศหญิง โดยผู้ที่ต้องการผ่าตัด จะต้องเป็นผู้ที่มีโรคความผิดปกติในเอกลักษณ์ทางเพศ หรือ Gender Identity Disorder ซึ่งต้องได้รับการยืนยันจากจิตแพทย์และมีเอกสารรับรองที่ถูกต้อง (ดูที่หัวข้อ สิ่งจำเป็นก่อนรับการผ่าตัด) เป็นการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศชายให้เป็นอวัยวะเพศหญิงและทำงานได้เหมือนอวัยวะเพศหญิง โดยมีลักษณะเหมือนเพศหญิงโดยสมบูรณ์ทั้ง แคมเล็ก แคมใหญ่ คลิตอริส และช่องคลอด

คลิตอริสใหม่นี่ทำได้โดยเปลี่ยนแปลงปลายองคชาตซึ่งมีเส้นประสาทและเส้นเลือดหล่อเลี้ยง จึงทำให้มีความรู้สึกไวต่อการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศและการถึงจุดสุดยอดขณะมีเพศสัมพันธ์

โดยทั่วไป ช่องคลอดใหม่นี้จะมีลึกประมาณ 5-7 นิ้ว ตามความยาวของอวัยวะเพศชายเดิมโดยเทคนิคการผ่าตัดแบบกลับหัวองคชาต สามารถทำวิธีนี้ได้หากองคชาตมีความยาวเพียงพอ แต่หากความยาวขององคชาตไม่เพียงพอ ต้องผ่าตัดโดยใช้ลำไส้ใหญ่ ช่องคลอดใหม่นี้จะอยู่บริเวณระหว่างท่อปัสสาวะและทวารหนักเช่นเดียวกับเพศหญิงโดยแท้จริง

สิ่งที่จำเป็นก่อนรับการผ่าตัด

ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ สุขภาพแข็งแรง และยื่นเอกสารที่จำเป็นก่อนการผ่าตัดให้ครบถ้วน 

1. หนังสือรับรองจากจิตแพทย์ 2 ท่าน (จิตแพทย์ 1 ท่านที่อยู่ในประเทศของท่าน และ อีก 1 ท่านที่ประเทศไทย) โดยในหนังสือนั้นต้องรับรองว่า:

ก. เป็นผู้ที่มีโรคความผิดปกติในเอกลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity Disorder)

ข. เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตเยี่ยงเพศหญิงสำเร็จมาแล้ว อย่างน้อย 1 ปี

   จิตแพทย์ที่ผ่านการรับรองต้องระบุว่าบุคคลนั้นๆ ผ่านเกณฑ์ของ Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association ตามมาตรฐานสากล

2. หนังสือรับรองแพทย์ว่าด้วยการได้รับฮอร์โมนเพศหญิง

ก. ต้องได้รับฮอร์โมนและการดูแลกำกับภายใต้แพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง

ข. ต้องได้รับฮอร์โมนเพศหญิงอย่างน้อย 1 ปี

Special Requirements

You need to be of legal age, in good health, and must submit the following requirements before your pre-surgical assessment for SRS MTF 

Letter of recommendation from two psychiatrists (one from a psychiatrist in patient’s own locality and one from a Thai psychiatrist) stating the following:

Diagnosis of male with Gender Identity Disorder

Declaration of successful real life experience as a female for at least 1 year

Certified psychiatrists issue this letter to individuals who meet the criteria of the Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association

Medical certificate with details of female hormone therapy

Hormone intake must be prescribed and monitored by a licensed physician

Hormones have been taken for 1 year

ราคาเหมาจ่าย

แปลงเพศโดยกลับหัวองคชาต
 
125,000 บาท
 
รวมพักรพ. 14 คืน
 
แปลงเพศด้วยลำไส้ใหญ่
 
185,000 บาท
 
รวมพักรพ. 14 คืน